مقاله بررسی اثر پارامترهای مختلف در مرحله استخراج پکتین از سبوس گندم

مقـالـه صنـایـع غـذایـی

مقـالـه صنـایـع غـذایـی

نویسندگان :

حسن زیاری  ، فرزین ذکایی آشتیانی

 

چکیده :

در این مقاله تأثیر عوامل مختلف بر روی بازده و درجه خلوص مواد پکتینی استخراج شده از سبوس گندم با استفاده از روش هیدرولیز اسیدی، بررسی شده و شرایط بهینه به دست آمد. استخراج پکتین از سبوس گندم معمولی و سبوس گندم اصلاح شده با الکل (مواد غیر قابل حل در الکل ) و تأثیر دمای استخراج ( ۹۰ºC و ۸۰ ، ۷۰ )، زمان استخراج ( ۶۰،۳۰ و ۹۰ دقیقه)، pH استخراج ( ۲,۱,۵ و ۲,۵ )، مورد بررسی قرار گفت. ملاحظه گردید عمل پیش اصلاح سازی باعث بهبود کیفیت محصول نهایی می گردد. همچنین اثر دما بر روی مقدار بازده بیشتر از اثر pH و اثر pH بیشتر از اثر زمان بوده است. بهترین نتیجه از نظر میزان بازده و درجه خلوص (مقدار اسید گالاکتورونیک موجود در پکتین استخراج شده) با استفاده از سبوس گندم اصلاح شده با الکل ( EIM ) و در pH استخراج برابر با ۱,۵ و دمای ۹۰ºC و زمان ۹۰ دقیقه به دست آمد.

 

کلمات کلیدی :

پکتین ، سبوس گندم، پیش اصلاح سازی، بازده، اسیدگالاکتورونیک

 

900

 

محمد مکابر

دانش آموخته صنایع غذایی دانشگاه شیراز و مدیر فوداسپات . امید است این پایگاه بتواند راهگشای دوستان و همکاران عزیز باشد .

مطالب مشابه: